Certificering, Bureau Veritas

Certificering

Hvad er en certificering?

Certificering er en uafhængig bedømmelse af et produkt, en proces eller en ydelse. Den giver interessenter som kunder, medarbejdere, ejere, forbrugere, borgere, græsrodsorganisationer, medier mv. et bevis på, at en kompetent og uafhængig part har gennemgået virksomheden eller organisationen. Det har en række fordele, som bl.a.: Gennemsigtighed, sikkerhed, effektivitet og procesoptimering, motivation, og adgang til markeder og kunder.

Bureau Veritas' uafhængige datterselskab, Bureau Veritas Denmark A/S, tilbyder en lang række certificeringsydelser inden for bl.a. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed, socialt ansvar og produktcertificering. Bureau Veritas er et verdensledende certificeringsselskab, og vi er akkrediteret af mere end 30 forskellige akkrediteringsorganer som f.eks. DANAK (Danmark), UKAS (UK) og ANAB (USA). Med mere end 60 akkrediteringer kan vi levere akkrediteret certificering lokalt i de enkelte lande samt verificeringsydelser.

BUREAU VERITAS DENMARK A/S TILBYDER AKKREDITERET cERTIFICERING Inden for mange områder

 • Certificering af ledelsessystemer: ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, EMAS, ISO 50001, ISO 45001, ISO 55001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301
 • Certificering af produkter: BRCGS, IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, GlobalG.A.P.,  ASC Farm, MSC CoC, RSPO, Byggevarestandarder (F.eks. beton, cement, tilslag, asfalt, isolering)
 • Verifikationer – Drivhusgasser: EU-ETS (CO2), ISO 14064-1/-2

Bemærk, at ovenstående liste kun er eksempler på de ordninger, som tilbydes under akkreditering. Desuden kan vi tilbyde certificering uden akkreditering på en lang række af certificeringsordninger; ofte under en anden form for godkendelse fra en myndighed eller en privat ordningsejer. Eksempler er ISO 29001, IATF 16949, DS 21001, AQAP 2110,  El, VVS og gas, VE-området og BedreBolig-ordning. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Andre bemærkninger

Leveringen af ​​FSC®-certificeringstjenester er i samarbejde med Bureau Veritas Certification Holding SAS.

Regler for godkendelse/afvisning af en verifikations-/audit rapport

En rapport skal være udfyldt efter de krav og regler, der gør sig gældende for den specifikke standard eller det specifikke produkt, samt leve op til reglerne omkring bl.a.: Kodedækning scope, tidsallokering og afvigelserne er besvarede og accepterede korrekt.

Hvis et eller flere krav ikke er opfyldt, kan rapporten ikke verificeres, og den bliver afvist med besked til auditoren om at rette fejl og mangler. Rapporterne verificeres af godkendte sagsverifikatorer, som er uddannet til sagsgennemgang inden for en eller flere specifikke standarder/produkter, og som ikke selv har været direkte involveret i den pågældende audit/verifikationsaktivitet.

 • Certificeringsprocessen

  Indledende hovedefterprøvning

  Formålet med den indledende hovedefterprøvning er, at vi bliver bekendt med jeres virksomhed. Vi gennemgår jeres systemer med fokus på overholdelse af systemkravene. Samtidig laver vi en dokumentgennemgang med henblik på at vurdere, hvorvidt dokumentationen af jeres ledelsessystem opfylder de specifikke krav i standarden. Slutteligt gennemgås ledelsens evaluering samt interne audits. Herefter får I en evaluering af samt svar på, om I er klar til hovedefterprøvningen.

  Hovedefterprøvning

  På hovedefterprøvningen ses ledelsessystemet grundigt efter, således det sikres, at systemet lever op til de obligatoriske krav, der er i den standard, hvortil der søges certificering. Vi ser på implementeringen af systemet gennem hele virksomheden og finder eventuelle flaskehalse og risici, således de kan blive ført ind i auditprogrammerne. Alle hovedefterprøvninger åbnes og afsluttes med et møde med ledelsen. På det afsluttende møde får ledelsen et resumé af auditten, som giver et klart billede af, hvad der kommer til at stå i auditrapporten. Den pågældende auditor udarbejder herefter en auditrapport til ledelsen. Denne vil indeholde styrker, forbedringer og eventuelle afvigelser. Eventuelle afvigelser skal lukkes inden certifikatudstedelse.

  Korrigerende handlinger og certifikatudstedelse

  Certifikatet udstedes, når virksomheden vurderes til at overholde kravene til standarden, og eventuelle afvigelser er lukket med korrigerende handlinger. Certifikatet er gældende i tre år, såfremt systemet overholdes. På certifikatet vil der stå, hvilket scope virksomheden er auditeret efter, hvilken standard og hvornår certifikatet udløber. Hvis virksomheden er auditeret efter samme standard på flere forskellige sites, vil dette også fremgå af certifikatet. Alle afvigelser, auditrapporter og certifikater vil kunne findes i vores onlinesystem, Maestro.

  Vedligeholdelsesbesøg

  Når I har modtaget certifikatet og er kommet i gang med at lave interne audits, således systemet vedligeholdes, er I godt på vej. For at være sikre på, at systemet bliver vedligeholdt, kommer vi på vedligeholdelsesbesøg enten hvert halve år eller én gang om året, alt efter hvad der passer bedst ind hos jer. På disse besøg gennemgår vi, hvorvidt jeres virksomhed stadig lever op til standardens krav. Vedligeholdelsesbesøgene er ikke lige så omfattende som selve hovedefterprøvningen.

  Re-certificering

  Ved afslutningen af en certificeringsperiode gennemføres en re-certificering. Denne forløber i høj grad lige som hovedefterprøvningen. Der vil igen være dokumentgennemgang samt en grundig gennemgang af ledelsessystemet. Re-certificeringsauditten danner grundlag for den nye certificering, og certifikatet bliver herefter udstedt på ny.

  Overtagelse af certifikat

  Hvis I allerede er certificeret af et andet certificeringsfirma, kan vi sagtens overtage jeres certificering. Det fungerer således, at vi blandt andet vurderer jeres nuværende certificering ud fra auditrapporter og afvigelser samt et besøg hos jeres virksomhed. På baggrund heraf udstedes et nyt certifikat fra Bureau Veritas Denmark A/S, som har samme udløbsdato som jeres gamle certifikat. Desuden sørger vi så vidt muligt for at bibeholde den certificeringscyklus, I befandt jer i, før I skiftede til Bureau Veritas Denmark A/S.

  Suspendering, tilbagekaldelse, ophævelse eller genskabelse af godkendelsescertifikat

  Bureau Veritas kan til enhver tid suspendere, tilbagekalde, begrænse, udvide eller ophæve godkendelsescertifikatet ved skriftligt at informere kunden om dette. Hvis Bureau Veritas anser, at en af disse handlinger er nødvendig, vil kunden blive informeret til fulde. Kunden vil få mulighed for at igangsætte afhjælpende foranstaltninger, inden Bureau Veritas træffer den endelige beslutning om, hvad der skal gøres efter udløb af indberetningsperioden. Uanmeldte besøg kan også foretages som en opfølgning på kunder, hvis certificering er blevet suspenderet. Suspenderingen ophæves, og certificeringen genskabes efter en tilfredsstillende godkendelse af afvigelser, og Bureau Veritas’ verifikation af overensstemmelse i kundens kvalitetsstyringssystem.

 • Hvordan kan i bruge jeres certificering?

  Juridisk anvisning for brugen af vores certificeringsmærke

  Ved brug af Bureau Veritas Denmark A/S samt akkrediteringsorganers mærker, skal kunder overholde gældende regler og vejledning, som udleveres ved certificering - inklusive kravene i de generelle betingelser for certificeringsydelser.

  Der må ikke opstå uklarheder i forhold til, hvad der er blevet certificeret. Bureau Veritas Denmark A/S’ mærke og/eller et akkrediteringsorgans mærke må ikke anvendes på et produkt eller en produktemballage, som ses af den endelige forbruger, eller som på anden vis kan tolkes som en betegnelse for produktoverensstemmelse.

 • Uvildighedserklæring

  Vores kerneværdier og processer

  Beskyttelse af uvildighed

  ”En af kerneværdierne i Bureau Veritas Denmark A/S, som også er et centralt element i vores Code of Ethics, er uvildighed. Det er derfor essentielt for Bureau Veritas Denmark A/S at tage hånd om alle potentielle interessekonflikter i henhold hertil, for at sikre objektivitet af Bureau Veritas Denmark A/S' audits og certificeringsydelser.

  Dette er vigtigt for at beskytte Bureau Veritas Denmark A/S' objektivitet og brand samt kundetilfredshed og overensstemmelse med akkrediteringsregler og tilsynsmyndigheder.

  Bureau Veritas Denmark A/S har defineret og opretholdt en streng uvildighedspolitik og kontrollerer, gennem både interne og eksterne uvildighedskomiteer etableret verden over, dette nøje.”

 • Referencelister

  Send os en mail, hvor du indtaster certifikatnummer på den virksomhed du ønsker information om.

  Se referencelisten for byggevarer her.

På trods af de bedste intentioner kan der opstå forhold, som giver anledning til at afgive en klage – skriftligt eller mundtligt. Ønsker du at klage, skal du klikke på nedenstående knap.